برنامه امتحانات نیمسال اول پایه هفتم،هشتم،نهم
نویسنده خبر : مدیر سایت    
دوشنبه 2 دی 1398
    
تعداد بازدید: 172
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/10/2

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

    
   
  
 

 

 

 

برنامه امتحانات پایانی نوبت اول (سال تحصیلی 99-98)

 

روز

 

تاریخ

 

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 

پایه نهم

 

ساعت برگزاری

دوشنبه

2/10/98

عربی

عربی

عربی

7:15 صبح

چهارشنبه

4/10/98

پیام آسمانی

پیام آسمانی

پیام آسمانی

7:15 صبح

شنبه

7/10/98

قرآن

قرآن

قرآن

7:15 صبح

سه شنبه

10/10/98

علوم

علوم

علوم

7:15 صبح

شنبه

14/10/98

ریاضی

ریاضی

ریاضی

7:15 صبح

دوشنبه

16/10/98

املا

تفکر

آمادگی دفاعی

7:15 صبح

چهارشنبه

18/10/98

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

7:15 صبح

شنبه

21/10/98

تفکر

املا

املا

7:15 صبح

دوشنبه

23/10/98

انشا

انشا

انشا

7:15 صبح

چهارشنبه

25/10/98

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

7:15 صبح

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به مجتمع ستارگان می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس